AKTIE:

Voor de voordeligste autoverzekering moet u bij ons zijn ! 

           BEL ONS  EN VRAAG WAT UW VOORDEEL IS.  

                            074-2502060

Home  »  Disclaimer
Boekeloseweg 5  |  7553 DK  |  Hengelo (Ov.)  |  T 074-2502060  |  F 074-2503311

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door P.J.G. de Maat Assurantiën uitdrukkelijk afgewezen.

P.J.G. de Maat Assurantiën biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
P.J.G. de Maat Assurantiën streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. P.J.G. de Maat Assurantiën streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. P.J.G. de Maat Assurantiën wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Hoewel P.J.G. de Maat Assurantiën alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door P.J.G. de Maat Assurantiën worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over de particuliere schadeverzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantie-adviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van P.J.G. de Maat Assurantiën, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door P.J.G. de Maat Assurantiën onderhouden en P.J.G. de Maat Assurantiën heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. P.J.G. de Maat Assurantiën geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij P.J.G. de Maat Assurantiën dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van P.J.G. de Maat Assurantiën.

Virussen
P.J.G. de Maat Assurantiën garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

P.J.G. de Maat Assurantiën is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12008492 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06074475.